Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης αποτελούν την κινητήρια δύναμη της λειτουργίας του Creta Maris Beach Resort. Είναι αυτοί που επηρεάζουν τη στρατηγική του ξενοδοχείου ξεχωρίζοντάς το από τον ανταγωνισμό, διασφαλίζοντας τη φήμη του και πάνω από όλα αυτοί που το οδηγούν σε συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών φιλοξενίας που προσφέρει.

 Η διαδικασία επίτευξης των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης εγκυμονεί προκλήσεις, καθώς αποτελεί μια ομαδική παρά ατομική ενέργεια, κατά την οποία ολόκληρη η κοινωνία καλείται να συμμετάσχει, για να υπάρξουν τα θεμιτά αποτελέσματα. Τα Ηνωμένα Έθνη αναγνωρίζουν τη δύναμη που έχουν οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς επιφέρουν αύξηση οικονομικών πόρων, αλλά και βελτίωση της ποιότητας ζωής, ενώ τονίζουν πως κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το μέγεθός της οφείλει να τους εφαρμόζει.

 Με σκοπό την επίτευξη των στόχων το Creta Maris παρακολουθεί και καταγράφει τις ανάγκες του περιβάλλοντος και της τοπικής κοινωνίας στην οποία δρα, ωστόσο, η συμμετοχή του στο πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, του οποίου η δράση αφορά σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελεί μια πρόκληση, καθώς η έννοια του περιβάλλοντος χάνει την τοπικότητα της. Μια ακόμη πρόκληση είναι αυτή της επικοινωνίας των πεπραγμένων και η εγκαθίδρυση διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερόμενων μελών αναφορικά με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς η ταχύτατη τεχνολογική εξέλιξη έχει δημιουργήσει ένα χαοτικό σύμπλεγμα καναλιών επικοινωνίας, τη σωστή διαχείριση των οποίων καλείται να αναλάβει κάθε επιχείρηση.

 Τέλος, σημαντική πρόκληση αποτελεί η ανάληψη ευθυνών, η οποία θα πρέπει να ξεπερνά τα όρια της σύνταξης αναφορών και να είναι μέρος της στρατηγικής διαχείρισης της φήμης κάθε επιχείρησης.