Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort
Creta Maris Beach Resort

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs, Agenda 2030), αποτελούν τη βάση για την επίτευξη ενός καλύτερου και πιο βιώσιμου  μέλλοντος για όλους. Οι 17 στόχοι περιλαμβάνουν τομείς όπως η  κλιματική αλλαγή, η οικονομική ανάπτυξη, η βιώσιμη κατανάλωση και  παραγωγή, η ειρήνη και η δικαιοσύνη.

Το Creta Maris Beach Resort υποστηρίζει τους 17 Στόχους Βιώσιμης  Ανάπτυξης, όπως παρουσιάζονται στην Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων  Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και συμβάλλει ενεργά στις εθνικές  και διεθνείς προσπάθειες για την εφαρμογή τους. Εφαρμόζουμε ένα επιχειρηματικό μοντέλο που προσανατολίζεται στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη του ξενοδοχείου Creta Maris Beach Resort και συνδέεται άμεσα με τη βιώσιμη ανάπτυξη των τομέων στους οποίους δραστηριοποιούμαστε.

ΕΣΠΑ